• 1
   part1 آشنایی با python , فریم ورک های ان
  • 2
   part2 نحوه دانلود python و آموزش اولیه cmd در windows
  • 3
   part3 نحوه نصب visual studio code در windows
  • 4
   part4 اموزش ساخت پروژه پایتون در windows و اجرا ان در cmd
  • 5
   part5 مرور جلسه قبل و تعریف کردن پروژه در محیط visual studio
  • 6
   part6 تعریف دستور print در python
  • 7
   part7 اتعریف کردن و قوانین در تعریف متغییرها در پایتون
  • 8
   part8 مقداردهی کردن متغیرر string و نجوه چاک کردن ان در python
  • 9
   part9 تعیین کردن نوع یک متغییر بوسیله type در python
  • 10
   part10 نحوه تست کگرفتن متغییرها و نحوه صحیح نوشتن متغییرها در python
  • 11
   part11 مرور جلسه قبل و اموزش قسمت procedural در python
  • 12
   part12 اموزش قسمت contcat کردن در داخل python در قسمت string ها
  • 13
   part13 اموزش قسمت input در python و نحوه ورودی گرفتن در python
  • 14
   part14 اموزش نصب پلاگین در vscode در قسمت theme
  • 15
   part15 اموزش قسمت format دهی در python در قسمت print
  • 16
   part16 اموزش فسمت pep 8 و نحوه درست style دهی در python
  • 17
   part17 اموزش type های عددی int,float,complex در python
  • 18
   part18 اموزش imagnary در complex در pytho
  • 19
   part19 اموزش قسمت casting در تغییر data type ها در python
  • 20
   part20 حل مسئله در مورد cating در python
  • 21
   part21 حل مسئله ای در مورد casting در python
  • 22
   part22 اموزش operator ها در python و حل مسئله
  • 23
   part23 مرور در جلسه گذشته و عملیات casting در زبان هایی دیگر مثل java
  • 24
   part24 اموزش قسمت assignment در python
  • 25
   part25 آشنایی با bool در python
  • 26
   part26 عملیات casting در bool و نمایش خروجی دیتاها در ان
  • 27
   part27 اموزش compare ها در python و حل مسئله در ان
  • 28
   part28 حالت and در comapre در python
  • 29
   part29 حالت or در compare ها در python
  • 30
   part30 حالت not در compare ها در python
  • 31
   part31 آشنایی با دستور if و استفاده ان در python
  • 32
   part32 حل مسئاله در مورد if در python
  • 33
   part33 اموزش قسمت debugging در python و حل مسئاله
  • 34
   part34 آشنایی با else و پیاده سازی یک مثال در else در پایتون
  • 35
   part35 آشنایی با مقادیر and,or,not در if در پایتون
  • 36
   part36 debug کردن مسئله ای در مورد if ها در python
  • 37
   part37 آموزش if های nested و یا تو در تو در python
  • 38
   part38 مثالی دیگر در مورد if,else در python
  • 39
   part39 اولویت ها در زبان برنامه نویسی پایتون
  • 40
   part40 اموزش if,elif,else در python
  • 41
   part41 توضیح در مورد استفاده از if,elif در python
  • 42
   part42 حل مثال ماشین حساب در if,elif,else در python
  • 43
   part43 توضیح در مورد local,global در python
  • 44
   part44 آشنایی اولیه با حلقه for در python
  • 45
   part45 debug کردن حلقه for در python
  • 46
   part46 گرقتن ورودی از کاربر و قرار دادن ان در حلقه for در python
  • 47
   part47 آشنا شدن با پارامترهای range در حلقه for در python
  • 48
   part48 اموزش قرار دادن if,else در حلقه for در python
  • 49
   part49 مرور جلسه گذشته و حل چند مسئله در مورد for در python
  • 50
   part50 محاسبه معدل یک دانشجو با حلقه for در python
  • 51
   part51 محاسبه کامل معدل یک دانشجو به همراه ضرایب ان در حلقه for در python
  • 52
   part52 حل مسئله فاکتوریل در حلقه for در python
  • 53
   part53 اموزش end در دستور print در python
  • 54
   part54 احل مسئله فیبوناچی در python
  • 55
   part54 احل مسئله فیبوناچی در python
  • 56
   part56 ساخت انواع ماتریس در حلقه های for to for در python
  • 57
   part57 حل مسئله یک مثال دیگر در حلقه های for to for در python
  • 58
   part58 حل مسئله ای دیگر در حلقه های for to for در python
  • 59
   part59 ساخت یک جدول ضرب در حلقه های for to for در python
  • 60
   part60 شروع آموزش استفاده while در python
  • 61
   part61 آموزش دستور pass در python
  • 62
   part62 اموزش دستور break در python
  • 63
   part63 اموزش دستور continue در python
  • 64
   part64 حل مسئله عدد prime با python
  • 65
   part65 حل مسئله while to while در پیدا کردن عدد prime در python
  • 66
   part66 شروع و تعریف list ها در python
  • 67
   part67 مقدار دهی کردن اولیه یک list در pythonو نحوه آشنایی با نام گذاری ان و بدست اوردن طول یک متغیی
  • 68
   part68 نحوه جدا سازی اطلاعات در list ها و حرکت بر روی list ها و معکوس کردن list ها در python
  • 69
   part69 آشنایی با تابع append,insert در python
  • 70
   part70 حل مسئله با list ها در python
  • 71
   part71 حل مسئله معدل گیری بوسیله list در python
  • 72
   part72 اموزش update خانه های list و نمایش ان در python
  • 73
   part73 اموزش دستور remove,pop در list ها در python
  • 74
   part74 آموزش دستور clear,del در list ها در python
  • 75
   part75 اموزش در مورد دستورات reverse,sort در list ها در python
  • 76
   part76 اموزش تبدیل رشته به list ها در python
  • 77
   part77 اموزش و معرفی tuple در python
  • 78
   part78 اموزش extend,concat کردن در list ها در python
  • 79
   part79 اموزش تبدیل tuple به list و تغیرات در دیتاها در python
  • 80
   part80 استفاده از methods ها count,index در tuple در python
  • 81
   part81 آموزش اولیه dictionary در python
  • 82
   part82 مروری بر متغییر dictionary در python
  • 83
   part83 اموزش توابع keys,values,items,get,update در dictionary در python
  • 84
   part84 اموزش توابع del,clear,pop,popitem در dictionary در python
  • 85
   part85 استفاده از دستور copy در dictionary در python
  • 86
   part86 آشنایی با tuple در python
  • 87
   part87 معرفی متغییر set و توابع ان در python
  • 88
   part88 شروع اموزش در مورد استفاده function ها در python
  • 89
   part89 تعریف کردن توابع در درون python و نحوه استفاده ان ها
  • 90
   part90 مرور جلسه قبل و حل مسئله در مورد function ها در python
  • 91
   part91 مثال دیگر در مورد function ها در python
  • 92
   part92 مثال حساب کردن محیط و مساحت دایره به صورت function در python
  • 93
   part93 اموزش استفاده و اضافه کردن کتابخانه ها در python
  • 94
   part94 قرار دادن ورودی در function ها در python
  • 95
   part95 حل مسئله ای دیگر در مورد ورودی اها در function ها در python
  • 96
   part96 مثالی در مورد return ها در function ها در python
  • 97
   part97 مروری بر جلسه گذشته و حل تمرینی دیگر در مورد function ها در python
  • 98
   part98 اموزش return list در function ها در python
  • 99
   part99 اموزش قسمت try,catch و معرفی ان و حل یک مثال در مورد خطای NameError در python
  • 100
   part100 ادامه اموزش خطاها در python و استفاده ان در try,catch
  • 101
   part101 شروع اموزش خواندن یک file در python و نمایش ان در teminal
  • 102
   part102 اموزش تابع readlines و نمایش دیتا در python
  • 103
   part103 اموزش قسمت mode w در open در python
  • 104
   part104 استفاده از mode append یا همان a در file ها در python
  • 105
   part105 اموزش ساخت file از هر نوعی در داخل pythonو پر کردن ان
  • 106
   part106 اموزش mode append,write در بوجود اوردن فایل ها در python
  • 107
   part107 اموزش پاک کردن یک فایل در داخل python
  • 108
   part108 مفاهیم اولیه object oriented programing در python
  • 109
   part109 مفهوم object oriented programing در python
  • 110
   part110 ساخت یک object از روی یک class در python
  • 111
   part111 اموزش تعریف property , function ها در class در python
  • 112
   part112 مروری بر جلسه گذشته oop python و معرفی یکسری توابع در oop python
  • 113
   part113 اموزش اولیه access modifier ها در python و تعریف instance variable ها واقعی در یک object
  • 114
   part114 اموزش قسمت init در python و نحوه ساخت variable ها در python
  • 115
   part115 اموزش قسمت private کردن متغییرها nv python
  • 116
   part116 اموزش constructor در زبان های دیگر و در python
  • 117
   part117 اموزش قسمت init و self در class python
  • 118
   part118 اموزش قرار دادن ورودی برای init در class python
  • 119
   part119 مفهوم self و ساختن شی و آدس دهی ها در class python
  • 120
   part120 اموزش استفاده از input در داخل init در class python
  • 121
   part121 حل یک مثال و اموزش ساخت یک method در class python
  • 122
   part122 حل مساله در مورد circle در class python
  • 123
   part123 اموزش access modifier در python و معرفی private
  • 124
   part124 اموزش خروجی گرفتن در حالت private property ها در python
  • 125
   part125 حل مثال در مورد private property و نحوه خواندن ان و نمایش ان
  • 126
   part126 حل مسئله ای دیگر در private property در python
  • 127
   part127 مروری بر جلسه قبل در oop python
  • 128
   part128 اموزش قسمت class variable در python
  • 129
   part129 حل مثال در مورد class variable در class python
  • 130
   part130 تعریف ارث بری در زبان برنامه نویسی python
  • 131
   part131 اموزش مفاهیم اولیه inheritance در class python و حل مثال اولیه
  • 132
   part132 استفاده از دستور issubclass,isinstance در oop python
  • 133
   part133 حل مساله در مورد inheritance و قسمت protected در python
  • 134
   part134 مثالی دیگر در مورد inheritance در python
  • 135
   part135 نکته ای در مورد inheritance در python
  • 136
   part136 حل مساله ای دیگر در inheritance
  • 137
   part137 اموزش اولیه ماژول نویسی در python
  • 138
   part138 اموزش اولیه decorator در python
  • 139
   part139 حل مسئله ای در مورد decorator ها در python
  • 140
   part140 حل مسئله ای در مورد decorator در python
  • 141
   part141 حل مسئله ای در مورد static در python
  • 142
   part142 حل مسئله ای در مورد static در python
  • 143
   part143 معرفی setter,property در decorator های python
  • 144
   part144 حل مسئله ای در مورد static در python
 • python-university-sharif

  در این دوره به اموزش کامل پایتون مقدماتی و پیشرفته و دیتا بیس در پایتون و استفاده از فریم ورک pyqt و در نهایت ساخت یک اپلیکیشن desktop در درون پایتون خواهیم پرداخت .
python-university-sharif
زمان دوره
2000
تعداد ویدئو
144
درباره نویسنده

تورج آرمین

من تورج آرمین پور ، مهندس برق و الکترونیک و کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک و دکتری دانشگاه خواجه نصیر می باشم و در حال حاضر مدرس لابراتور لایتک شریف و مجتمع فنی تهران واحد سعادت اباد مرکزی و دانشگاه ازاد اسلامی و دانشگاه شریف و پردیس دانشگاه شریف می باشم . و این وب سایت به این هدف راه اندازی شده است که تمام دوره های بنده که ضبط می شود را در درون یوتوب و اپارات به صورت رایگان قرار بدهیم و شما می توانید از ان ها به صورت کاملا رایگان استفاده کنید و امیدوارم بتونم در راستای پیشرفت شما دوستان عزیز قدمی بردارم و موثر واقع بشوم . با امید یادگیری و موفقیت شما دوستان عزیز