دسته بندی SASS

آموزش Sass ( یوتیوب )

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) یک پیش‌پردازنده است که CSS را قادر می‌سازد تا از مواردی ما...

آموزش Sass ( بدون فیلتر )

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) یک پیش‌پردازنده است که CSS را قادر می‌سازد تا از مواردی ما...